• Kahuku Lavalava

    $35.00 $25.00

    Kahuku Lavalava

    47" x 78" (120cm x 200cm)

    Rayon Material

    Fringeless